நேர்காணல்: திரு. எம். ஏ. சுமந்திரன் – திரு. பி. விக்னேஸ்வரன்

நேர்காணல்:

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் – திரு. எம். ஏ. சுமந்திரன் –

TVI TNA

செவ்வி காண்பவர்: திரு. பி. விக்னேஸ்வரன் – (முன்னாள் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன தமிழ் சேவை பணிப்பாளர்)

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் – திரு. எம். ஏ. சுமந்திரன் –

செவ்வி காண்பவர்: திரு. பி. விக்னேஸ்வரன் – (முன்னாள் இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன தமிழ் சேவை பணிப்பாளர்)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Print this page